Návštěvní řád

Úvodní ustanovení
Tento objekt občanské vybavenosti (dále jen „kino") je majetkem Města Hořice. Provozovatelem kina je společnost Tesoragroup s.r.o., Zlámaniny 32, Nová Paka 509 01(dále jen „provozovatel").
Kino slouží občanům (dále jen „návštěvníci") k návštěvě filmových představení, výstav a kulturních akcí spojených s promítáním nebo jen samostatných kulturních vystoupení. Kino dále slouží k přehlídkám různých kulturních a filmových žánrů, k pořádání školení, seminářů, besed a popř. dalších akcí.


Provozní doba kina
Provozovatel si vyhrazuje právo flexibilní určění provozní doby kina dle aktuální potřeby.


Chování v kině
Návštěvník vstupuje do kina a užívá jeho vybavení a zařízení na svou odpovědnost. 
Provozovatel žádá návštěvníky kina, aby se chovali slušně a ohleduplně k ostatním návštěvníkům a aby udržovali pořádek, čistotu a bezpečnost v kině, nepoužívali kino k jiným účelům, než je stanoveno a vzhledem k ochraně zdraví ostatních návštěvníků se v celém prostoru kina zdrželi zejména:
- kouření, 
- manipulace s otevřeným ohněm, výbušninami, jedovatými látkami, chemikáliemi a jinými předměty ohrožujícími zdraví a bezpečnost 
- vstupu se psy a jinými zvířaty, 
- používání mobilních telefonů popř. jiných komunikačních zařízení během filmového představení, 
- rušení představení nevhodným chováním, hlasitým hovorem, pískáním a dalšími projevy, které jsou vrozporu se zásadami společenského chování, 
- používání fyzické síly, neslušných výrazů, a gest či jakýchkoliv projevů, které hanobí rasu, náboženství popř. etnikum, 
- vstupování do kina a pohybování se v prostorách kina s objemnými zavazadly, 
- pořizování jakýchkoliv obrazových, zvukových či obrazově-zvukových záznamů na jakákoliv zařízení během filmového představení, 
- účasti na představeních, nesplňují-li věkovou hranici přístupnosti stanovenou výrobcem popř. distributorem audiovizuální­ho díla, 
- poškozování majetku kina, 
- poškozování protipožárních a bezpečnostních zařízení. 
Únikové východy jsou určeny pouze k evakuaci objektu.


Filmová produkce
Zakoupenou vstupenku je povinen návštěvník zkontrolovat ihned u poklady, pozdější reklamace se nepřijímají. Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani nevyměňují. 
Zákonem České národní rady č. 241/1992 ze dne 14.4.1992 byl zřízen Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie, který stanoví, že účastník veřejné produkce kinematografického díla v kině zaplatí v ceně vstupného příplatek ve výši 1,- Kč. 
Filmové představení končí až po promítnutí závěrečných titulků. Diváci odchází z hlediště po rozsvícení světel. Tím je chráněna jejich bezpečnost. 
V případě nedodání filmové kopie může dojít ke zrušení představení nebo k zařazení náhradního programu. Zakoupené vstupenky je možno vrátit před tímto představením v pokladně kina. Při přerušení představení, které nelze předvídat (výpadek el. proudu, apod.), vzniká nárok na vrácení vstupného jen tehdy, jestliže byl film promítnut jen do poloviny své metráže. 
Odpovědnost za škodu
Každý návštěvník kina je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a na majetku.1) 
V případě vzniku škody na zdraví nebo na majetku návštěvníků odpovídá provozovatel pouze za škodu, kterou způsobil porušením právní povinnosti.2)
Za škodu způsobenou osobami, nad nimiž je povinna vykonávat dohled jiná osoba, odpovídá tato dohlížející osoba.3) 
Provozovatel neodpovídá za případnou škodu na věcech vnesených nebo odložených návštěvníky v kině
V případě způsobení škody úmyslným jednáním může být toto jednání posuzováno jako přestupek nebo trestný čin.4)


Důležité kontakty
Záchranná služba: 155 
Policie ČR: 158 
Městská policie Hořice: 156 
Hasiči: 150 
Integrovaný záchranný systém: 112


Závěrečná ustanovení
Tento návštěvní řád je platný od 1.10.2009 
§ 415 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
§ 420 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
§ 422 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, v platném znění, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, v platném znění


Za provozovatele:
Jan Pecháček 
jednatel společnosti Tesora Group s.r.o.

Za Město Hořice:

Ivan Doležal
Starosta Města Hořice

Najděte svoji akci